Informacja dla Rodziców/prawnych opiekunów

Opłaty za udzielane świadczenia przez przedszkole

Podstawa prawna: Uchwała Nr 427/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia

 1) opłata za jedną godzin świadczeń odpłatnych wynosi 1,30 zł i pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę udzielania świadczeń, na których dziecko było obecne, opłata ta nie dotyczy dzieci 6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

2) OPŁATA MIESIĘCZNA ZA ŚWIADCZENIA ODPŁATNE (czesne) stanowi iloczyn opłaty za jedną  godzinę oraz ilości godzin świadczeń, w których dziecko brało udział w danym m-cu, na podstawie odnotowanej przez nauczyciela frekwencji w dzienniku zajęć. Na początku każdego m-ca będzie pobierana zaliczka z góry za dany m-c,  a po zakończeniu danego m-ca będzie naliczany zwrot z tytułu niewykorzystanych godzin odpłatnych – o wyliczoną kwotę zwrotu (nadpłatę z poprzedniego m-ca będzie pomniejszana opłata w kolejnym m-cu)

3) OPŁATA ZA WYŻYWIENIE jest ustalana w następujący sposób: liczba dni roboczych w danym  m-cu pomnożona przez dzienną stawkę żywieniową.  Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje rodzicom zwrot niewykorzystanej stawki żywieniowej, naliczany przy wnoszeniu opłaty za żywienie w następnym m-cu lub przy rezygnacji dziecka z przedszkola.

Od stycznia 2023r. obowiązuje nowa (zatwierdzona przez organ prowadzący) dzienna stawka żywieniowa za 3 posiłki w wysokości 10,00 zł z czego jej 50% tj. 5,00 zł przypada na obiad, natomiast pozostałe 50% tj. 5,00 zł stanowić będzie łączny koszt śniadania i podwieczorku.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodzice mogą złożyć w MOPS wniosek o dofinansowanie wyżywienia dziecka w przedszkolu.

4) terminy wnoszenia opłat : opłaty za udzielane świadczenia oraz wyżywienie przyjmowane są najpóźniej do 10 dnia danego m-ca przelewem bankowym na dwa indywidualne konta bankowe przypisane do dziecka: odrębne dla opłaty za godziny płatne i odrębne dla wyżywienia. Kwot naliczonych na dany miesiąc nie należy zaokrąglać ani zmieniać ich wysokości. W treści przelewu należy podawać imię i nazwisko dziecka oraz jego grupę.

Uwaga: nie ma możliwości  wnoszenia opłat  w innych terminach i rodzice zobowiązani są do niedopuszczania do powstawania zaległości w opłatach.

5) w przypadku rezygnacji z przedszkola rodzic jest zobowiązany do złożenia pisemnego wypowiedzenia (druki do pobrania w przedszkolu) oraz uregulowania należnych opłat z tytułu wyżywienia dziecka oraz udzielonych świadczeń.

                                           

RODZAJE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

1) ZAJĘCIA (ŚWIADCZENIA) BEZPŁATNE–  świadczenia w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, zgodnie z zapisami statutowymi od 8:00 do 13:00.

Świadczenia bezpłatne obejmują:

a) zajęcia programowe -zabawy i zajęcia edukacyjne  z poszcz. obszarów edukacji przedszkolnej zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN:

– umuzykalnienie

-rozwijanie mowy i myślenia

-kształcenie pojęć matematycznych

– poznawanie przyrody

-działalność plastyczno-konstrukcyjna i teatralna

-rozwijanie sprawności ruchowej i wych. zdrowotne

– nauka jęz. obcego (jęz. angielski we wszystkich grupach)

b) pobyt na powietrzu: spacery, wycieczki oraz obserwacje przyrodnicze lub zabawy w ogrodzie przedszkolnym,

c) codzienne zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci: tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, badawcze, twórcze,

d) doskonalenie umiejętności społecznych, komunikacyjnych i samoobsługowych.

2) ZAJĘCIA (ŚWIADCZENIA) ODPŁATNE  DLA DZIECI 3-5-LETNICH:  świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wych. przedszkolnego, realizowane są od poniedziałek do piątku w godzinach  6:00-8:00 oraz 13:00– 17:00.(6 godz. dziennie)

Świadczenia odpłatne obejmują:

a) realizowanie zajęć w ramach programów własnych opracowanych przez przedszkole oraz innowacji pedagogicznych poszerzających podstawę programową, z wykorzystaniem metod uwzględniających szczególne uzdolnienia i zainteresowania dzieci,

b) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:

  • zapewnienia bezpiecznych warunków funkcjonowania dziecka podczas pobytu w przedszkolu oraz podczas realizacji zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem nauczycieli specjalistów (logopeda, psycholog) oraz zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców,
  • prowadzenia zajęć relaksacyjno-wyciszających, uwzględniających metody obniżenia i redukowania lęków oraz napięć u dzieci,
  • adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
  • organizowania gier i zabaw dydaktycznych, badawczych, ruchowych i tematycznych wspomagających rozwój umysłowy, ruchowy i emocjonalny dziecka,

c)  przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych oraz lokalnych imprezach sportowych, artystycznych i okolicznościowych,

d) realizowanie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci.

3) W  godz. 13.00-16.30 odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli w celu rozwijania zaobserwowanych zainteresowań dzieci:  zabawy muzyczne, taneczne, plastyczne, twórcze, matematyczne, badawcze, profilaktyka   logopedyczna, nauka wczesnego czytania i ćw. przygotowujące do nauki pisania. Informację o rodzaju zajęć dodatkowych zaplanowanych na poszczególne dni tygodnia w każdej grupie przekażą rodzicom nauczyciele w pierwszej połowie września.