Koncepcja pracy przedszkola

W przedszkolu funkcjonuje koncepcja pracy ukierunkowana na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka i przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Praca w przedszkolu kieruje się określonymi priorytetami, których celem jest podmiotowość i dobro dziecka. Prawidłowe funkcjonowanie placówki wychowania przedszkolnego uwarunkowane jest wieloma czynnikami, między innymi lokalizacją, bazą materialną, poziomem wykształcenia kadry pedagogicznej oraz zaangażowaniem pracowników niepedagogicznych, otwartością placówki na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym, zwłaszcza włączenie rodziców do realizacji zadań edukacyjnych przedszkola, uczynienie ich współodpowiedzialnymi w zarządzaniu placówką stanowi dla nas ważne wyzwanie. Dbamy o to aby nasze przedszkole było bezpieczne, interesujące i przyjazne dzieciom, zapewniamy klimat spokoju, rzetelnej pracy i życzliwości. W naszym przedszkolu działania edukacyjne, wychowawcze stanowią przemyślaną całość, służą pełnemu intelektualnemu, duchownemu i fizycznemu rozwojowi każdego dziecka.

Nazwa i typ przedszkola

Przedszkole Publiczne Nr 15 w Radomiu mieści się w dużym wolnostojącym budynku na osiedlu XV-lecia w którym znajduje się 6 sal dydaktycznych, pomieszczenia biurowe i zaplecze żywienia. Budynek przedszkola otoczony jest dużym ogrodzonym ogrodem, częściowo zacieniony zielenią, wyposażonym w nowoczesne urządzenia terenowe umożliwiające zabawy i zajęcia ruchowe dla dzieci. Nasze przedszkole zapewnia wychowankom wszechstronny, bezpieczny rozwój, uczy przez zabawę. Sprawiamy, że dzieci czują się kochane, akceptowanie i szczęśliwe. Obecnie funkcjonuje 8 oddziałów dla około 200 dzieci. Przygotowujemy smaczne, urozmaicone, zbilansowane posiłki. Statut Przedszkola Publicznego Nr 15 jest najważniejszym dokumentem w placówce określającym ramy funkcjonowania przedszkola. Wszyscy pracownicy przedszkola, rodzice przedszkolaków mają obowiązek znać treść dokumentu i stosować jego zapisy. Rekrutacja dzieci dokonywana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, w formie elektronicznej w terminach i na zasadach określonych przez organ prowadzący.

Wizja placówki

Nasze przedszkole:dba o sprawność fizyczną i bezpieczeństwo dzieci,kształtuje człowieka radzącego sobie z trudnościami i świadomego konsekwencji swoich zachowań,respektując prawo rodziców do zabierania głosu w ważnych sprawach związanych z ich dzieckiem, będzie zabiegać o partnerską współpracę z rodzicami. Rodzice będą wspierani przez przedszkole w wypełnianiu ich roli wychowawczej.rozbudza w dziecku poczucie własnej tożsamości regionalnej i narodowej,pobudza w dziecku poczucie odpowiedzialności i przynależności do świata przyrody,stwarza przyjazne i bezpieczne warunki do rozwoju każdego dziecka w miarę jego możliwości. Wyposaża przedszkolaki w kompetencje poznawcze, społeczne, kulturowe niezbędne do tego, aby w przyszłości były ludźmi twórczymi, śmiałymi oraz dbającymi o swoje zdrowie i aktywnymi ruchowo.przedszkole wychowuje małego twórcę,stara się sprostać oczekiwaniom różnych środowisk lokalnych. Promuje swoją działalność z pomocą nauczycieli, dzieci i rodziców,

Misja przedszkola

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące wobec dzieci wieku od 3 do 7 lat. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości psychoruchowych. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspiera jego aktywność i kreatywność. Pomaga dziecku w rozwoju jego talentów.Przedszkole promuje zdrowy i aktywny tryb życia.Nasze przedszkole zapewnia dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym, bezpiecznym budynku.

Rodzic w naszym przedszkolu:
otrzymuje rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,wyraża swoją opinię i ocenia pracę przedszkola,czynnie uczestniczy w życiu przedszkola.

Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Liczymy, że wsparcie, pomoc, życzliwość, zrozumienie i akceptacja rodziców ułatwią podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola oraz na wszechstronny rozwój dzieci.

Nauczyciel w naszym przedszkolu:
zaangażowany jest w pracę przedszkola,współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania,wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia,doskonali i podnosi swoją wiedzę i umiejętności,wzbogaca warsztat pracy,prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym,jest komunikatywny, partnerski, twórczy, otwarty na nowości, dyspozycyjny i taktowny,współdziała z zespołem,dzieli się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami,współpracuje ze środowiskiem lokalnym,prowadzi obserwacje pedagogiczne, oraz prowadzi pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

Wychowanek naszego przedszkola:
wykazuje się samodzielnością i umiejętnością porozumiewania się i współdziałania z innymi, stara się mówić poprawnie i jest gotowy do podjęcia nauki w szkole, zna swoje prawa i obowiązki, przejawia postawy tolerancji wobec innych ludzi, samodzielnie inicjuje zabawy zgodnie z własnymi pomysłami. Chętnie mówi o swoich zainteresowaniach, wykazuje się umiejętnościami operacyjnego rozumowania, wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w życiu, posiada zainteresowania kulturalno-artystyczne i chętnie je rozwija, zna swoją tożsamość regionalną i narodową.