Nasze przedszkole mieści się w piętrowym budynku, otoczonym bujną zielenią, z daleka od miejskiego zgiełku i hałasu, na osiedlu XV- lecia. Budynek i ogród przedszkolny są dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Placówka dysponuje 6 salami zajęć w budynku przy Kusocińskiego 10a oraz jedną salą na parterze w budynku PSP 5 (Sowińskiego 1), wyposażonymi w ciekawe pomoce dydaktyczne, atrakcyjne zabawki i kąciki zainteresowań. Dzieci korzystają również przy sprzyjających warunkach atmosferycznych z dwóch placów zabaw z piaskownicami i nowoczesnymi urządzeniami terenowymi w pełnym zieleni ogrodzie.

 • Dysponujemy 175 miejscami dla dzieci od 3 do 6 lat.
 • Nasze przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-17.00 oddziały w budynku na ul. Kusocińskiego 10a, w godz. 6.45-16.00 (pon.-czw.) godz.7.00-16.00 (pt.) oddział w budynku PSP nr 5 ul. Sowińskiego 1.
 • Zapewniamy dzieciom trzy smaczne i zdrowe posiłki dziennie.
 • Umożliwiamy nowoprzyjętym dzieciom szybkie przystosowanie się do pobytu w przedszkolu poprzez organizowanie w ostatnich dniach sierpnia zajęć adaptacyjnych dla dzieci i ich rodziców.
 • Zapewniamy poobiedni wypoczynek (leżakowanie) dla tych trzylatków, których rodzice zgłoszą taką potrzebę.
 • Umożliwiamy dzieciom przygotowanie do podjęcia nauki w szkole w oparciu o atrakcyjny program edukacyjno-wychowawczy polegający na wielokierunkowej stymulacji aktywności dziecka.
 • Umożliwiamy dzieciom uspołecznienie poprzez wdrażanie do przestrzegania norm i zasad społecznych obowiązujących w grupie rówieśniczej.
 • Zapewniamy pomoc psychologiczno -pedagogiczną i logopedyczną poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 • Uczestniczymy w ogólnopolskich programach i projektach edukacyjnych, zdrowotnych, profilaktycznych oraz ekologicznych.

Cele i zadania przedszkola:

 1. Zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.
 3. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 4. Pełnienie funkcji doradczej i wspierającej wobec rodziców.
 5. Pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.
 6. Informowanie na bieżąco o sukcesach i postępach edukacyjnych dziecka.
 7. Uzgadnianie z rodzicami wychowanków zakresu oraz kierunku pracy wychowawczej i dydaktycznej.
 8. Przygotowanie przedszkolaków do uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym.
 9. Tworzenie warunków do poznawania przez dzieci otaczającego świata przyrody, techniki i sztuki.

Metody i formy pracy w przedszkolu:

 • proces edukacyjny realizują nauczycielki – posiadające wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz  studia podyplomowe,
 • wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej, jej doświadczenie zawodowe, otwartość na innowacje, życzliwość, stwarzają atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi naszych podopiecznych,
 • różnorodne i nowoczesne metody pracy z dziećmi sprzyjają wyzwalaniu ich aktywności umysłowej, plastycznej, muzycznej i ruchowej,
 • duży nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności i postaw społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach dziecka z rówieśnikami i dorosłymi,
 • kształtujemy u dzieci odporność emocjonalną niezbędną do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach codziennych i w dalszej edukacji.

Dzieci mają możliwość rozwijania  swoich umiejętności, uzdolnień i zainteresowań poprzez:

 • zajęcia programowe związane z realizowaną podstawą programową zatwierdzoną przez MEN: umuzykalnienie i ruch przy muzyce, rozwijanie mowy i myślenia, edukacja matematyczna, przyrodnicza i zdrowotna, jęz. angielski, działalność plastyczno-konstrukcyjna i teatralna, zabawy i ćw. ruchowe w budynku i na powietrzu oraz nieobowiązkowe zajęcia religii (na życzenie rodziców),
 • bezpłatne zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli: muzyczne, taneczne, plastyczne, twórcze, matematyczne, badawcze, profilaktyka logopedyczna, nauka wczesnego czytania i ćw. przygotowujące do nauki pisania,
 • atrakcyjne wycieczki dla dzieci,
 • wyjścia dzieci na przedstawienia teatralne, do kina, na koncerty muzyczne, wystawy plastyczne, lekcje muzealne i biblioteczne,
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • uroczystości przedszkolne związane ze świętami, Dniem Matki i Ojca, Świętem Babci i Dziadka, Dniem Dziecka; pasowaniem 3-latków.