Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1. administratorem danych osobowych wychowanków i ich Rodziców/ prawnych opiekunów jest Przedszkole Publiczne Nr 15 w Radomiu ul. Kusocińskiego 10a, 26 – 600 Radom
  2.  dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy,
  4. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: p. Bartłomiej Kida – bodo.radom@gmail.com.
  5. każdy Rodzic/ opiekun prawny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
  6. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
  8. dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
  9. dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.