Nauczyciele przedszkola prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą nową podstawą programową wychowania przedszkolnego, określoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zajęcia w przedszkolu

1. Zajęcia programowe w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez MEN realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Są to codzienne zabawy i zajęcia edukacyjne z poszczególnych obszarów edukacji przedszkolnej prowadzone przez nauczycieli przedszkola:
umuzykalnienie i ruch przy muzyce,rozwijanie mowy i myślenia, w tym profilaktyka logopedyczna,kształcenie pojęć matematycznych,nauka języka angielskiego,poznawanie przyrody,działalność plastyczno-konstrukcyjna i teatralna,rozwijanie sprawności ruchowej i wychowanie zdrowotne,doskonalenie umiejętności społecznych, komunikacyjnych i samoobsługowych,codzienny pobyt na powietrzu (minimum 60 min.): spacery, wycieczki oraz obserwacje przyrodnicze lub zabawy w ogrodzie przedszkolnym,codzienne zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci (minimum 60 min): tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, badawcze, twórcze

Na życzenie rodziców organizowane są również zajęcia z religii.

REJESTR  PROGRAMÓW  DOPUSZCZONYCH  DO  UŻYTKU w Przedszkolu  Publicznym Nr 15 w Radomiu

Nazwa programuAutor, zespół autorskiPrzeznaczenie
DRUŻYNA MARZEŃ- program wychowania przedszkolnegoJ.Wasilewska, Wydawnictwo WSiPDzieci 3-6-letnie
PLAC ZABAW – program wychowania przedszkolnegoE. Janus, Wydawnictwo WSiPDzieci 3-6-letnie
MOJA MAŁA OJCZYZNA-program edukacji regionalnej Ziemi radomskiej przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnymNauczyciele: B.Grządziela, S.WótowiczDzieci 3-6-letnie
Ruch to zdrowie każdy przedszkolak Ci to powie- aerobik dziecięcy, innowacja pedagogicznaNauczyciel: R.Molga, M.GrzybDzieci 3-6-letnie
LUBIMY CZYTAĆ –program czytelniczy dla dzieci w wieku przedszkolnymNauczyciele: M. Kisiel, K. Szkodna M. Wiśniewska, M. DrabDzieci 5-6-letnie
MALI BADACZE, czyli jak budzić ciekawość świata u dzieci- rozwijanie twórczych postaw dziecka, talentów i zainteresowań poprzez zabawy badawcze i eksperymentowanieNauczyciele: M. Kisiel, M. Husar-Jarosiewicz, B. Nowocień, P. PiwońskaDzieci 3-6-letnie
Program zajęć rozwojowych „Sensozabawy z wykorzystaniem sensoplastyki”Nauczyciel: K. KrajewskaDzieci 3-6-letnie
Program edukacji sportowej „Ruch to radość i zdrowie”Nauczyciel: M. WiśniewskaDzieci 3-6-letnie

Zajęcia dodatkowe

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli przedszkola w ramach godzin odpłatnych (bez dodatkowych opłat): w każdej grupie przedszkolnej nauczyciele ustalając sposób zagospodarowania godzin odpłatnych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości wychowanków organizują różnorodne zabawy i zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia: muzyczne i taneczne, ruchowe i integrujące grupę (KLANZA), plastyczno-konstrukcyjne, twórcze, w tym teatralne, zabawy dydaktyczne, w tym: matematyczne, logiczne i badawcze, rozwijające mowę, w tym logopedyczne, przygotowujące do nauki szkolnej, w tym: grafomotoryczne i wczesnego czytania relaksacyjno-wyciszające, z uwzględnieniem metod obniżenia i redukowania lęków oraz napięć u dzieci, przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych oraz lokalnych imprezach sportowych, artystycznych i okolicznościowych.

Bezpłatne zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli  poszczególnych oddziałów w czasie godzin odpłatnych, organizowane  w ramach programów opracowanych przez nauczycieli  poszerzających podstawę programową, dobierane z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków, w tym uzdolnień
i zainteresowań dzieci:

1. Zabawy i tańce integracyjne –  ćwiczące uzyskiwanie bezpośredniego kontaktu z własnymi uczuciami oraz doświadczanie obecności innych członków grupy,  rozładowanie napięć, stresów, nawiązanie kontaktu z innymi dziećmi, poczucie bezpieczeństwa, wyzwolenie aktywności twórczej, poznanie możliwości ruchowych własnego ciała.

2. Zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne – budowanie z klocków, tworzenie ciekawych kompozycji, np. dywanu z liści, nawlekanie koralików, formowanie z plasteliny, masy solnej, wydzieranki, wyklejanki, wycinanki, zabawy szablonami, malowanie farbami, kredkami, konstruowanie z patyczków, przewlekanki.

3. Zabawy dydaktyczne – zajęcia mające na celu kształcenie i przyśpieszanie rozwoju umiejętności porozumiewania się
z otoczeniem, ugruntowywanie pojęć, utrwalanie wiadomości uzyskanych drogą własnych doświadczeń w toku zabaw
i zajęć, ćwiczenie funkcji umysłowych i rozwijanie uzdolnień.

4. Zabawy wspomagające rozwój mowy i myślenia –  klasyfikowanie przedmiotów ( klocków, kredek, nitek itp.) według wielkości, porządkowanie przedmiotów według kształtu, ciężaru i rodzaju materiału; budowanie i rysowanie na polecenie, nawlekanie korali według wzoru, klasyfikowanie obrazków i przedmiotów w zależności od ich przeznaczenia i pojęcia nadrzędnego, dobieranie obrazków przedstawiających pokrewne przedmioty (np. igła – naparstek, nóż – widelec, rower – koło), znajdowanie przedmiotu, który nie pasuje, dostrzeganie elementu brakującego, uzupełnianie obrazków.

5. Zabawy integracyjne z wykorzystaniem chusty animacyjnej KLANZA – zabawy ułatwiające wzajemne poznanie
i integrujące grupę – umożliwiają zapamiętanie imion i wymianę podstawowych informacji o sobie; zabawy ćwiczące współdziałanie; zabawy ćwiczące refleks i spostrzegawczość; zabawy ćwiczące zwinność i zręczność; zabawy oparte na zaufaniu do grupy; zabawy wprowadzające odprężenie i relaks; zabawy ćwiczące sprawność manualną; zabawy ćwiczące umiejętność rozpoznawania kolorów; gry uczące zasad i ich przestrzegania; zabawy przy muzyce.

6. Zabawy plastyczne – stosowanie różnych technik plastycznych: kolaż, malowanki, odbijanki, wyklejanki, wydzieranki, origami.

7. Zabawy zespołowej profilaktyki logopedycznej – kształtowanie i rozwój mowy poprzez doskonalenie wymowy, wzbogacanie słownictwa, uczenie prawidłowego stosowania zasad gramatycznych, właściwego posługiwania się melodią, akcentem i rytmem mowy: zabawy ortofoniczne, artykulacyjne, słuchowe, rymowanki, wyliczanki, ćwiczenia mięśni narządów artykulacyjnych: otwieranie, zamykanie ust, pokazywanie i chowanie języka, dotykanie językiem kącików ust, oblizywanie wargi górnej i dolnej, dotykanie językiem zębów górnych i dolnych, malowanie ząbków, malowanie podniebienia górnego, mówienie „aaa” z szeroko rozpostartymi ramionami, mówienie „mmmm”
z wykonywaniem wolnych, miękkich ruchów, ćwiczenia oddechowe np.  z wykorzystaniem piłeczek, piórek lusterek, słomek.

8. Eksperymenty przyrodnicze – prowadzenie zabaw badawczych wdrażających do budzenia i aktywizowania ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka; rozwijające zainteresowania techniczne i przyrodnicze; dające możliwość stawiania i rozwiązywania problemów oraz dostrzegania związków między przyczyną, a skutkiem; poznania prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń; odkrywania piękna i złożoności środowiska przyrodniczego, a także inicjowania samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku: poznawanie świata barw, zabawy z powietrzem, zabawy z magnesami, tajemnice wody, zabawy z cieniem, zabawy z ruchem, zjawiska przyrodnicze.

9. Zabawy wspomagające rozwój społeczno – emocjonalny – zabawy kształtujące: różne sposoby radzenia sobie
w sytuacjach dla niego trudnych, postawy związane z pełnieniem ról społecznych, które dziecko aktualnie pełni, uczenie nowych sposobów rozwiązywania napięć i konfliktów, pomoc w przyswajaniu norm i zasad postępowania, akceptowanych społecznie, wdrażanie do przechodzenia od emocji słabo uświadomionych do świadomej kontroli, kształtowanie wyrażania własnych emocji w różnych formach aktywności.

10. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem elementów metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, C. Orffa – ruch prowadzący do poznania własnego ciała, ruch prowadzący do współdziałania w grupie, ruch kreatywny ( spontaniczny
i swobodny). Gra na instrumentach, ruch przy muzyce, tworzenie muzyki, śpiew, słuchanie muzyki.

11. Zabawy matematyczne np. wg prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – kształtujące pojęcia matematyczne, pomagające dzieciom w zdobywaniu doświadczeń w zakresie działań matematycznych, ćwiczące technikę rachunkową, umożliwiające zrozumienie trudnych pojęć matematycznych, pozwalające na samodzielne wyciąganie wniosków
z przeżywanych sytuacji.

12. Rozwijanie wczesnego czytania wg propozycji  dr Ireny Majchrzak „Nazywanie świata” – dziecko od samego początku wchodzi w świat pisma jako w świat znaczeń, a nie poszczególnych liter. W swoich założeniach koncepcja pomija prawie zupełnie analizę i syntezę słuchową, a nowością jest to, że naukę rozpoczyna od imienia, które jest słowem „otwierającym świat pisma”. Jest kluczem za pomocą którego dziecko może w sposób dla siebie najłatwiejszy
i najbardziej naturalny odkryć alfabetyczną strukturę pisma, czyli reakcję znaczeniową między wyrazem napisanym
a słowem mówionym oraz reakcję brzmieniową między literą a fonemem.

13. Zabawy teatralne – wspierające rozwój intelektualny, pomagające w kształtowaniu charakteru i osobowości. Niepozorna zabawa wpływa na rozładowywanie nagromadzonych emocji, przyswajanie postaw moralnych, a także ćwiczenie zmysłu obserwacji i kształtowanie zainteresowań. Teatr łączy w sobie wiele dziedzin twórczości artystycznej: literaturę, muzykę, taniec, ruch sceniczny i plastykę. Kontakt z nim już od najmłodszych lat pomaga rozwijać inteligencję emocjonalną dziecka.

14. Zabawy taneczne – improwizacje przy różnego rodzaju muzyce z płyt CD (klasycznej, współczesnej, ludowej, instrumentalnej, rozrywkowej, itp.) – wprowadzenie w świat tańca poprzez zabawę, tańce w kole i proste układy taneczne. Animacje integracyjne i improwizacyjne z wykorzystaniem rekwizytów tj. m.in. chusta animacyjna, piłki, pompony, obręcze, itp.