Rozkład dnia w naszej placówce przedstawia się następująco:

6.00-8.00 Schodzenie się dzieci: zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dziecka: konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne. Zabawy integrujące grupę, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, sprawność manualną, zabawy kierowane zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci, ćwiczenia wspomagające funkcjonowanie narządów mowy. W grupach starszych zabawy rozwijające oczekiwania poznawcze w zakresie; czytania, liczenia, przygotowania do nauki pisania – ćwiczenia grafomotoryczne. Praca indywidualna. Ćwiczenia poranne – w grupach 5-6-latków ; zabawa ruchowa (taneczna, ze śpiewem, inscenizowana) – w grupach 3-4-latków;

8.00-8.15 Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne;

8.15-8.35 Śniadanie: doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków;

8.40-10.15 Dydaktyczne zajęcia kierowane z całą grup
• w grupach 3-latków – jedno zajęcie 15-minutowe,
• w grupach 4-latków – jedno zajęcie 15-minutowe, od 1 marca dwa zajęcia po 15 minut z 15-minutową przerwą,
• w grupach 5-, 6-latków- dwa zajęcia do 30-minut z 15-minutową przerwą,
Zajęcia edukacyjne obejmują:
wspomaganie, stymulowanie i aktywizowanie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez realizację:
• zajęć z zakresu rozwoju mowy i myślenia
• zajęć z zakresu kształtowania pojęć matematycznych, przyrodniczych ( w tym wycieczek)
• aktywności ruchowej, muzycznej, plastycznej, plastyczno-technicznej
• zajęć kształtujących umiejętności społeczne, w tym przygotowujących dzieci do samodzielności
• zajęć z języka angielskiego

zajęcia dodatkowe: religia na życzenie rodziców;

10.15-11.30 Pobyt na powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym, naturalna zabawa dziecka związana z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, spacery w pobliżu przedszkola, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze inspirowane przez dzieci – gry i zabawy ruchowe w sali w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Zabawy i ćwiczenia wspierające indywidualny rozwój dziecka (zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, zajęcia specjalistyczne organizowane dla dzieci wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej);

11.30-12.00 Obiad: doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków;

12.00-13.30  Grupy 3-latków – relaksacja (odpoczynek w formie leżakowania, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej).
Grupy 4-, 5-, 6-latków bez leżakowania: zajęcia relaksacyjno-wyciszające (słuchanie bajek, muzyki, zabawy swobodne), zabawy konstrukcyjne, gry planszowe, układanki, praca indywidualna lub z małym zespołem, pobyt na powietrzu;

13.30-14.00 Podwieczorek: doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków;

14.00-15.30 Realizowanie zajęć dodatkowych oraz organizowanych w ramach programów opracowanych przez nauczycieli poszerzających podstawę programową, z wykorzystaniem metod uwzględniających szczególne uzdolnienia
i zainteresowania dzieci,
– realizowanie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci; praca indywidualna,
– przygotowanie dziecka do udziału w przedszkolnych oraz lokalnych imprezach sportowych, artystycznych
i okolicznościowych
– pobyt na powietrzu (przy odpowiednich warunkach pogodowych);

15.30-17.00 Zabawy podejmowane z inicjatywy dziecka: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, sprawność manualną, gry planszowe, układanki.