I PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i rozchodzenia się dzieci

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub opiekunce przedszkolnej wewnątrz placówki. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi, z zastrzeżeniem w ust.2a.

2a. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia wychowanków, np. ze względu na sytuację epidemiczną, dyrektor przedszkola ustala inny sposób przyprowadzania dzieci do placówki:

1) przyprowadzony do oddziału przedszkolnego wychowanek będzie przekazywany przy drzwiach wejściowych opiekunce przedszkolnej, który po zmierzeniu dziecku temperatury termometrem bezdotykowym zaprowadzi je do szatni, a następnie po zmianie obuwia i zdjęciu ubrania wierzchniego, zaprowadzi je do swojej sali i przekaże pod opiekę nauczyciela,

2) opiekunka wczytuje kartę dziecka do czytnika po wprowadzeniu dziecka do oddziału,

3) opiekunka zapewnia dziecku bezpośrednią opiekę od czasu przyjęcia go od rodzica do momentu przekazania go w sali nauczycielowi,

4) ze względu na małą powierzchnię szatni może w niej przebywać jednocześnie dwóch pracowników i dwoje dzieci pod warunkiem zachowania dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m,

5) dopuszcza się możliwość jednoczesnego odbierania i przeprowadzania do szatni i sali dwójki dzieci przez jedną opiekunkę, pod warunkiem, że są one z tego samego oddziału,

6) dopiero po przekazaniu wychowanka na salę jego grupy, opiekunka może udać się po kolejnego oczekującego na wejście przedszkolaka.

3. Od momentu przekazania dziecka pracownikowi odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi Przedszkole.

4. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.

5. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.

6. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.

7. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.

8. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godz. 8:00, lub później, ale wyłącznie po uprzednim telefonicznym poinformowaniu nauczyciela o późniejszym przybyciu dziecka.

9. Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to upoważnionemu pracownikowi. Dziecko przyprowadzane jest do szatni przez pracownika i przekazywane rodzicowi, z zastrzeżeniem w ust. 9a.

9a. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia wychowanków, np. ze względu na sytuację

epidemiczną, dyrektor przedszkola ustala inny sposób odbierania dzieci z placówki:

1) nauczyciele sporządzają imienne wykazy rodziców i osób upoważnionych do odbioru dzieci z danego oddziału w sposób czytelny (pismem komputerowym) i przekazują je opiekunkom w celu weryfikacji osób zgłaszających się po odbiór przedszkolaków;

2) w przypadku zmiany danych osób uprawnionych lub upoważnionych do odbioru danego dziecka nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie dokonać zmiany w wykazie stosowanym do weryfikacji odbierających w sposób czytelny (pismem komputerowym).

3) opiekunka pełniąca dyżur przy drzwiach wejściowych sprawdza w przygotowanym wykazie rodziców i osób upoważnionych uprawnienie danej osoby do odebrania dziecka; jeśli nie zna tej osoby sprawdza jej tożsamość na podstawie dowodu osobistego okazanego przez odbierającego;

4) następnie opiekunka zgłasza nauczycielowi nazwisko odbieranego dziecka, przyprowadza je z sali do szatni, zapewnia opiekę i ewentualną pomoc dziecku podczas przebierania się w szatni,

5) ta sama opiekunka, która zweryfikowała osobę odbierającą, wczytuje kartę do czytnika, przeprowadza wychowanka do szatni, wyprowadza dziecko do wyjścia i przekazuje bezpośrednio pod opiekę osobie odbierającej;

6) od momentu wyprowadzenia dziecka z sali do chwili przekazania go osobie odbierającej opiekunka sprawuje bezpośrednią opiekę nad dzieckiem i odpowiada za jego bezpieczeństwo;

7) dopuszcza się możliwość jednoczesnego przeprowadzania z sali do szatni i wyjścia dwójki dzieci przez jedną opiekunkę, pod warunkiem, że są one z tego samego oddziału oraz po uprzednim zweryfikowania przez nią obu osób odbierających;

8) w przypadku zgłoszenia się po odbiór przedszkolaka osoby nieuprawnionej lub w przypadku braku możliwości sprawdzenia tożsamości osoby, opiekunka zgłasza to do nauczyciela danego dziecka, który może w oparciu o posiadaną dokumentację lub kontakt telefoniczny z rodzicem osobiście zadecydować, czy dziecko może zostać wydane tej osobie – wówczas odpowiedzialność za tę decyzję ponosi nauczyciel.”

10. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców/ prawnych opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka.

II PROCEDURA – dotyczy weryfikacji osób odbierających dzieci z przedszkola

1. Do odbioru dziecka z przedszkola upoważnieni są jego rodzice (prawni opiekunowie).

2. Dopuszcza się odbiór dziecka z przedszkola przez inne osoby pełnoletnie upoważnione przez

jego rodziców (prawnych opiekunów), zapewniające mu pełne bezpieczeństwo.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) wypełniając „Kartę przedszkolaka” wypełniają druk Oświadczenie, w którym podają :

· własne nazwiska i imiona,

· nazwiska i imiona osób upoważnionych przez rodziców (prawnych opiekunów) do odbioru ich dziecka – jest to upoważnienie stałe na dany rok szkolny.

4. Wszelkie zmiany dotyczące osób odbierających dziecko należy niezwłocznie zgłosić do nauczyciela danego oddziału przedszkolnego oraz nanieść w formie pisemnej zmiany w druku Oświadczenie, potwierdzając je podpisem rodziców (prawnych opiekunów).

5. Tożsamość osób odbierających dzieci z przedszkola jest kontrolowana przez pracowników przedszkola poprzez sprawdzenie dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.

6. Osobom nieletnim lub nietrzeźwym dziecko nie zostanie wydane. Pozostaje ono w przedszkolu i pod opieką nauczyciela oczekuje na zgłoszenie się rodzica lub osoby upoważnionej.

7. W razie zaistnienia innych wyjątkowych okoliczności dopuszcza się możliwość odbioru dziecka z uwzględnieniem jednorazowego upoważnienia ( tylko na dany dzień) napisanego przez rodzica (prawnego opiekuna) z podaniem nazwiska i numeru dowodu osobistego osoby upoważnionej, podpisanego czytelnie przez rodzica.

8. Dzieci odbierane są z przedszkola w godzinach pracy placówki do godz. 17:00.

9. W przypadku niejasnej, konfliktowej sytuacji rodzinnej ( np. separacja, rozwód lub gdy jedno z rodziców nie zamieszkuje z dzieckiem) dziecko nie może być wydane rodzicowi tylko wtedy, gdy drugi rodzic przedstawi dyrektorowi przedszkola orzeczenie sądu rodzinnego o ograniczeniu lub pozbawieniu praw rodzicielskich danego rodzica.

III. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

1. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki.

2. Zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.

3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.

4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.

5. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w Procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.

6. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi placówki.

7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.

IV PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola

1. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z Przedszkola w godzinach pracy placówki:

a) nauczyciel jest zobowiązany powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka ( prawnych opiekunów),

b) w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, telefon komórkowy) nie można skontaktować się z rodzicami i uzyskać informacji o miejscu ich pobytu, nauczyciel jest zobowiązany do zapewnienia wychowankowi opieki w placówce do czasu zgłoszenia się jego rodziców (prawnych opiekunów) przez jedną godzinę.

c) po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia Dyrektora Przedszkola i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka (prawnymi opiekunami).

d) następnie dyrektor lub nauczyciel może zwrócić się do policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem,

2. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi przedszkola.

3. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w przedszkolu.

4. Jeśli przypadki nieodbierana dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.

V PROCEDURA – dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku

1. Pracownik wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.

3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.

4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską a mimo to na terenie przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

VI PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek

Nauczyciel:

1. Zapewnia opiekę i w miarę możliwości udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej.

2. Zwraca się do współpracowników o pomoc w zapewnieniu opieki pozostałym wychowankom z danego oddziału oraz powiadamia dyrektora placówki o wypadku,

3. Powiadamia rodziców/prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku.

4. Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce pogotowie ratunkowe.

W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który otrzymał wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:

1. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę. 2. Sprowadza fachową pomoc medyczną. 3. W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek:

1. Niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, inspektora BHP, organ prowadzący, radę rodziców, prokuratora i kuratora oświaty. 2. Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych. 3. Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzi

protokół powypadkowy. 4. Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania. 5. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

VII PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko sprawiające trudności wychowawcze (zachowania agresywne)

Postępowanie nauczycieli oddziału, w którym przebywa dziecko:

1. Nauczyciele pracujący z dzieckiem dokonują obserwacji wstępnej dziecka i diagnozy jego sytuacji rodzinnej, a następnie podejmują działania wychowawcze zmierzające do eliminacji i rozwiązania problemów dziecka

2. Obaj nauczyciele nawiązują kontakt z rodzicami dziecka w celu przekazania informacji o zaistniałym problemie – zapoznając rodziców z planem działań, które zostaną podjęte , jednocześnie zobowiązują ich do współpracy, główny nacisk kładąc na uświadomienie im faktu o konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na linii „dom-przedszkole” a także (w razie konieczności, przy powtarzających się aktach agresji) sugerują konsultację w poradni psychologiczno-pedagogicznej

3. Opracowują i realizują program pracy indywidualnej który powinien być realizowany poprzez:

· ustalenie stałych i niezmiennych zasad i norm, konsekwentne ich przestrzeganie,

· kreowanie uporządkowanego rytmu dnia,

· stosowanie krótkich i jasno sprecyzowanych komunikatów,

· chwalenie dziecka za najdrobniejsze sukcesy,

· zachęcanie do podejmowania wysiłku,

· dostosowywanie metod, form pracy do możliwości psychofizycznych dziecka,

· stosowanie przerw podczas pracy,

· prowadzenie zabaw ruchowych i sportowych,

· wykorzystywanie metod relaksacji i dramy.

4. Szczegółowo zapoznają członków Rady Pedagogicznej z zaistniałym problemem i przedstawiają podejmowane działania

5. Dokonują obserwacji dziecka w związku z wprowadzonymi skorelowanymi oddziaływaniami „dom – przedszkole”

6. W przypadku pojawiających się problemów związanych ze współpracą z rodzicami lub jej brakiem, dyrektor przeprowadza w obecności nauczycieli pracujących w grupie rozmowę z rodzicami dziecka i sporządza z niej notatkę służbową.

VIII PROCEDURA – dotycząca zabaw w ogrodzie, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkola

1. Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:

a ) wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego, b) przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane były zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego umieszczonymi na furtce wejściowej do ogrodu, c) nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić stan liczebny dzieci przed wyjściem do ogrodu i przed powrotem do sali.

2. W przypadku organizowania wycieczki:

2.1. dyrektor powołuje spośród nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:

a) zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnych zgód od rodziców na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce /informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/, b) sporządzić program i regulamin wycieczki, listę uczestników, opiekunów, umieścić te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi co najmniej na 5 dni przed planowaną wycieczką, c) zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/prawnych opiekunów z programem i regulaminem wycieczki, d) powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci, e) dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci, f) zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz zaopatrzyć dzieci w kamizelki odblaskowe, g) czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki a w razie potrzeby dyscyplinować uczestników h) w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełna odpowiedzialność za podjęte działania i) bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych j) nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia.

2.2. Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także opiekunowie grup, których obowiązkiem jest:

a) znać i przestrzegać program i regulamin wycieczki oraz stosować się do poleceń kierownika wycieczki, b) stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki, oraz bezpośrednio przed powrotem, a także tuż po powrocie do przedszkola, c) dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc, d) przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni a wysiada pierwszy e) zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania i przejazdu, f) przestrzegać obowiązku wysiadania przez dzieci tylko na parkingach g) zabezpieczyć wyjcie na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzić w bezpieczne miejsce.

3. W przypadku wyjścia na spacer:

a) nauczyciel odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia z grupą w dzienniku zajęć, b) zaopatruje dzieci w kamizelki odblaskowe, c) zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci, d) idzie zawsze od strony ulicy, e) dostosowuje trasę do możliwości dzieci,

f) stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru.

IX. PROCEDURA – dotyczy postępowania w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych

1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe – dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką, itp) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.

2. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach ( złamania, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.

4. Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.

5. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu ( m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.

6. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.

7. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel lub dyrektor podejmują wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.

8. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do zastosowania Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku dziecka, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.

9. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia

10. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.

11. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków – doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.

12. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym ( nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali).

13. Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie w czasie nieobecności dzieci, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

14. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne, powinny być wygodne, praktyczne, bezpieczne oraz dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt

dziecka na powietrzu. Wskazane jest, szczególnie w grupach młodszych, pozostawienie przez rodziców w szatni zapasowych części garderoby.

15. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, Rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

X. PROCEDURA – dotyczy postępowania w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie lub mają miejsce zachowania agresywne

I. Zadania i rola placówek oświatowych w świetle obowiązujących przepisów

1. W sytuacjach drastycznych, jak przemoc wobec dziecka, wykorzystanie seksualne, rażące naruszenie prawa, zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka, prawo nie pozwala na dowolność i zdanie się na własne odczucia. Stosowne przepisy stanowią o tzw. społecznym bądź prawnym obowiązku powiadomienia. Każdy, komu znane jest zdarzenie zagrażające dobru dziecka lub działanie rodziców na jego szkodę, jest zobowiązany powiadomić o tym sąd.

2. Obowiązek ten spoczywa w szczególności na urzędach administracji publicznej, takich jak urzędy stanu cywilnego, sąd, policja, placówki oświatowe, szkoły, urzędy państwowe i samorządowe, prokuratura, opiekunowie społeczni, placówki i instytucje zajmujące się pomocą dziecku i rodzinie, które otrzymały taką informację w związku ze swoją działalnością.

3. Na pracownikach instytucji publicznych i niepublicznych pracujących z dziećmi spoczywa szczególny obowiązek reagowania na wszelkie przypadki zagrożenia dziecka bądź zagrożenia innych ze strony dzieci.

4. Wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia o stosowaniu przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie np. dyrektor przedszkola, nauczyciel, w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

5. Wzór formularza „Niebieska Karta – A” stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia.

6. W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A” z uwagi na nieobecność osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, ze względu na stan jej zdrowia lub zagrożenie jej życia lub zdrowia wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie. W przypadku, gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest niemożliwe, wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” następuje bez udziału tej osoby.

7. Wszczynając procedurę, podejmuje się działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

8. Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo.

9. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, zwane dalej działaniami, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.

10. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, zwanej dalej osobą najbliższą.

11. Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa.

12. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B”.

13. Wzór formularza „Niebieska Karta – B” stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia.

14. Jeżeli osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest dziecko, formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.

15. Formularza „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

16. Przekazanie oryginału wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wszczęcia procedury. Jeśli formularz ma zostać przekazany na określony adres pocztą, niezbędne jest potwierdzenie odbioru.

17. Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” pozostawia się u wszczynającego procedurę.

18.W ramach procedury przedstawiciel oświaty:

a) podejmuje działania, o których mowa w Rozporządzeniu, tj. udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

b) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

c) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje je o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i wzięcia udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

d) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności dzieci,

e) udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodziny, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

19.Występowanie pojedynczego objawu nie jest dowodem na to, że dziecko jest krzywdzone. Jeśli jednak objawy się powtarzają bądź kilka występuje jednocześnie, możliwe, że mamy do czynienia z przemocą.

Wszystkie czynności podejmowane przez przedstawiciela oświaty w ramach procedury są dokumentowane. Dokumentacja może być przekazana organom ścigania prowadzącym postępowanie przygotowawcze.

Zawiadomienie organów ścigania

Obowiązek taki powstaje z chwilą podjęcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przemocy wobec dziecka. Należy o zdarzeniu zawiadomić policję lub sąd rodzinny właściwy według miejsca zamieszkania dziecka.

Przedszkole jako podmiot zawiadamiający o popełnieniu przestępstwa jest informowane przez organ ścigania o wszczęciu i zakończeniu zainicjowanego postępowania.

II. Podstawowe informacje dla nauczyciela: jak rozpoznać, czy dziecko w rodzinie jest krzywdzone

1. Krzywdzenie psychiczne: upokarzanie, odrzucanie, izolowanie, ignorowanie, wyszydzanie, krytykowanie, terroryzowanie, zmuszanie do wysiłku przekraczającego jego możliwości, zastraszanie, grożenie dziecku. Dziecko doznające takiej przemocy zachowuje się nieadekwatnie do wieku, wykazuje zaburzenia jedzenia (niedojadanie, nadmierne objadanie się, wymioty), okalecza się, ma problemy ze snem i koszmary, odczuwa strach przed zaśnięciem.

2. Wykorzystywanie seksualne: dziecko wykorzystywane seksualnie jest nadmiernie rozbudzone, dużo mówi o seksie, unika kontaktu z dorosłymi, opisuje zachowanie osoby dorosłej wskazujące na to, że ta próbowała je uwieść. Dziecko takie jest przygnębione, wycofane, ma problemy z koncentracją uwagi, zaczyna zachowywać się agresywnie, ma trudności w relacjach z rówieśnikami, odmawia przebierania się w towarzystwie innych. Ma także problemy ze snem, przejawia dolegliwości bólowe intymnych części ciała, a także głowy i brzucha. Zdradza trudności np. z siedzeniem, chodzeniem, oddawaniem moczu, kału, ma częste infekcje dróg moczowo-płciowych, widoczne siniaki na klatce piersiowej, pośladkach, podbrzuszu, udach oraz otarcia, zaczerwienienia, stany zapalne skóry, a także krwawienia. Sygnałem ostrzegawczym jest również zbytnia erotyzacja dziecka oraz odgrywana przemoc seksualna, np. na lalkach, zabawkach.

3. Zaniedbania bytowe, wychowawcze: zauważalne objawy u dziecka to w szczególności bardzo niska higiena osobista (dziecko jest brudne, cuchnie, ma brudne paznokcie i ubranie, widać ślady licznych ukąszeń, świerzb). Dziecko takie jest głodne, często choruje, jest zmęczone, apatyczne. Rodzice nie zwracają uwagi na potrzeby dziecka.

4. Objawy, które mogą wiązać się z zaniedbaniem dziecka w wieku przedszkolnym:

· fizyczne: niski wzrost, małogłowie, dziecko jest zaniedbane i brudne,

· rozwojowe: opóźniony rozwój mowy, ograniczony zakres uwagi, niedojrzałość społeczno-emocjonalna, zaburzenia procesów poznawczych i zdolności uczenia się,

· zachowanie: nadmierna pobudliwość, agresja, impulsywność, zaburzenia nerwicowe.