Wstęp:

Przedszkole Publiczne Nr 15 w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. ( Dz.U.2019, poz.) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.pp15.radom.pl

Data publikacji strony internetowej: 02.04.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.04.2021

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu
się po witrynie) a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • mapa strony
 • skala szarości
 • jasne tło
 • negatyw
 • czytelna czcionka

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji: 24.03.2021

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracowników  Przedszkola Publicznego nr 15 w Radomiu  

Kontakt i informacje zwrotne:


Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: dyrektor Aleksandra Gralec

e-mail: poczta@pp15.radom.pl,  nr telefonu: 48 364-16-91
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Budynek przy ul. Kusocińskiego 10a

 1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście, znajdujące się przy ul. Kusocińskiego, do wejścia głównego nie prowadzą schody, nie jest ono zabezpieczone bramkami, nie ma także podjazdu dla niepełnosprawnych. Na parterze z każdej z czterech znajdujących się tam sal zajęć prowadzą wyjścia ewakuacyjne bez podjazdów dla wózków.
 2. Przy wejściu głównym należy skorzystać z dzwonka.
 3. Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1) – posiada schody, nie ma windy.
 4. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braila oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 5. Na terenie przedszkola są miejsca parkingowe.
 6. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki)
 7. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 8. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem po poinformowaniu osób wpuszczających na teren przedszkola.

 Budynek przy ul. Sowińskiego 1 (parter PSP Nr 5)

 1. Do budynku prowadzi główne wejście, znajdujące się przy ul. Sowińskiego, do wejścia głównego  prowadzi schodek, wejście nie jest zabezpieczone bramkami, nie ma także podjazdu dla niepełnosprawnych.  Przy wejściu głównym należy skorzystać z dzwonka.
 2. Sala grupy przedszkolnej usytuowana jest na wysokim parterze, szatnia jest w piwnicy – w budynku są schody, nie ma windy.
 3. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braila oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 4. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe.
 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki)
 6. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 7. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem po poinformowaniu osób wpuszczających na teren przedszkola.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych